Testamente

Att skriva testamente är att visa omtanke för sina efterlevande. Ett testamente kan vara helt avgörande för en efterlevande makes möjlighet att bo kvar i bostaden. Detta gäller framför allt då den avlidne efterlämnar barn som inte är barn till den efterlevande. Att som förälder dokumentera gåvor till sin barn under sin livstid och hur dessa ska beaktas när arvet ska fördelas i en testamentshandling är ett sätt att undvika tids- och kostnadskrävande arvstvister för sina arvingar.

Ibland får vi frågan om man själv kan upprätta ett testamente utifrån en mall köpt på nätet där endast några få per­sonliga uppgifter behöver fyllas i. Svaret blir att just testamenten är något som man inte bör upprätta utan föregående kvalificerad rådgivning av en advokat som också arbetar med arvstvister och verkställer testamenten i sin egenskap av boutredningsman. För att ett testamente verkligen ska återspegla testators vilja krävs en ordentlig genomgång av hela klientens familjerättsliga och ekonomiska situation. 

Ett testamente som antagligen är ett av världens mest kända är det som upprättades av Alfred Nobel den 27 november 1895. Den delen av testamentet som utgör grunden för Nobelpriset ryms på dessa få rader:

”Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.”

Tänk på att ditt testamente kan få lika stor betydelse för dina närmaste som Alfred Nobels testamente fått för hela världens befolkning.

Kan det vara det viktigaste dokument du skriver? Självklart ska du då ta hjälp av en advokat med lång erfarenhet av arvsrätt.