Fordringsrätt

Vill du ha betalt för en fordran eller har du fått ett kravbrev?

Jag biträder såväl privatpersoner som företag att hantera fordringar. 

Om du fått ett krav som du anser är oberättigat ska du bestrida fordringen skrifligt. Fordringsägaren måste då väcka talan i domstol och kan inte ta hjälp av kronofogden att driva in fordringen. Det skulle strida mot god inkassosed.

Om en fordringstvist behöver avgöras i domstol kan ombudskostnaderna delvis ersättas av klientens rättskydd i hemförsäkringen.

Jag kan bistå borgenär eller gäldenär gneom hela ärendet, från det första kravbrevet eller bestridandet, till domstolens dom.

Preskription

Ett fordringsrättsligt krav kan preskriberas, vilket betyder att kravet kan inte längre kan göras gällande av fordringsägaren, borgenären. Normal preskriptionstid är 10 år. Ett preskriptionsavbrott kan dock ske om fordringsägaren skickar ett skriftligt krav eller en påminnelse om fordran till gäldenären eller om gäldenären bekräftar skulden, betalar ränta eller en del av kapitalskulden.

Oavsett om du är fordringsägare eller gäldenär är du välkommen att kontakta mig för en bedömning av ditt ärende.