Fordringsrätt

Ett krav på prestation, t.ex. att erlägga en betalning eller vidta någon åtgärd uppkomma genom avtal, genom avtalsbrott eller genom myndighetsbeslut.

Om en fordringstvist avgörs i domstol kan ombudskostnaderna delvis ersättas av klientens rättskydd i hemförsäkringen.

Ett krav framställs normalt sett först utom rätta genom ett vanligt brev, och därefter via kronofogden. Om kravet bestrids återstår sen att låta domstol pröva frågan.

Preskription

Ett fordringsrättsligt krav kan preskriberas, vilket betyder att kravet kan inte längre kan göras gällande av fordringsägaren, borgenären. Ett preskriptionsavbrott kan dock ske om fordringsägaren skickar ett skriftligt krav eller en påminnelse om fordran till gäldenären eller om gäldenären bekräftar skulden, betalar ränta eller en del av kapitalskulden.Oavsett om du är fordringsägare eller gäldenär är du välkommen att kontakta mig för en bedömning av ditt ärende.