Bodelningsrätt

I samband med skilsmässa ska makar genomföra bodelning. Även när ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det inom en viss tid. Bodelning kan också av olika skäl göras under ett pågående äktenskap. Bodelning kan ske genom att makarna undertecknar ett skriftligt avtal och utväxlar detta med varandra.

I ett äktenskap är huvudregeln att alla tillgångar är giftorättsgods som ska delas lika när äktenskapet tar slut, vilket sker antingen genom skilsmässa eller dödsfall. Den egendom som gjorts till enskild ska dock undantas från bodelning. Äktenskapsbalkens regler säger vidare att alla makarnas bodelningsbara tillgångar och skulder som förelåg på brytdagen ska ingå i bodelningen. Brytdagen är dagen makarna ansökte om skilsmässa. Krav på bodelning preskriberas inte, vilket innebär att krav på bodelning kan framställas efter mycket lång tid. Det är därför viktigt att skriva ett avtal som utgör en slutlig överenskommelse, även om man är överens vid tidpunkten för skilsmässan.

Om ni inte är överens om bodelning

Om makarna eller samborna inte kan komma överens i fråga om bodelning kan part ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare förordnas. Bodelningsförrättaren förrättar bodelning genom ett beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan parterna. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas, klandras, till tingsrätten inom en viss tid. Bodelningsförrättarens kostnader svarar parterna solidariskt för.

Vi åtar oss uppdrag både som ombud för en part samt och som bodelningsförrättare.

Samförståndslösning

Vi kan också erbjuda parter medling. Det innebär att parterna gemensamt kan anlita en advokat på byrån för att hitta en samförståndslösning avseende bodelningen. Båda parter är gemensamt våra uppdragsgivare och vi träffar enbart parterna tillsammans, oftast vid ett eller två möten. Vi upprättar sedan ett förslag till färdigt bodelningsavtal.

 

Mer om skilsmässa på  Domstolsverkets hemsida