Boutredning

Ett dödsbo förvaltas av samtliga dödsbodelägare tillsammans. Några majoritetsbeslut gäller inte utan alla måste vara överens i varje fråga. Ibland är det helt omöjligt att ena allas viljor.

Varje dödsbodelägare har rätt att hos tingsrätten ansöka om att en boutredningsman utses. En boutredningsman tar då över förvaltningen från dödsbodelägarna och kan företa alla nödvändiga åtgärder i dödsboet, med undantag av försäljning av fast egendom. Ibland är det geografiska avstånd mellan dödsbodelägarna som påkallar behovet av en boutredningsman.

En testamentsexekutor är en person som utses av den avlidne (testatorn) genom det testamente som denne efterlämnar. Exekutorn tar på samma sätt som en boutredningsman över förvaltningen av dödsboet från dödsbodelägarna, men först när testamentet vunnit laga kraft. En testamentsexekutor har också rätt att sälja fast egendom, vilket en boutredningsman inte har.

En testator utser ofta en testamentsexekutor vid misstanke om att boutredningen inte kommer att kunna ske utan bråk och oenighet, men kan också ske i fall där testator vill underlätta för dödsbodelägarna och befria dem från det ibland tidskrävande arbetet med att avveckla ett dödsbo.

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman och testamentsexekutor och har lång och gedigen erfarenhet av sådana uppdrag.