Lilliebjelke Advokatbyrås personuppgiftspolicy

Som ett led i vår verksamhet kan Lilliebjelke Advokatbyrå AB, org. nr 556951-6122, (”Byrån”), komma att behandla personuppgifter som rör dig. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person; t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till byrån (förutom när så följer av lag, t.ex. ett editionsföreläggande), men om du inte gör det kan det medföra att byrån inte kan åta sig uppdrag för dig.

Det är viktigt att skydda dina personuppgifter och att försäkra att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. I denna policy informeras du om vem som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som rör dig, vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och för vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder, hur de samlas in, med vem de kan komma att delas och hur länge de kan komma att lagras.

I denna policy informerar vi dig också om vilka anknytande rättigheter du har och hur du kan kontakta den personuppgiftsansvarige med exempelvis frågor kring denna policy eller vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter med anknytning till uppdrag

När du eller någon annan anlitar Byrån för ett uppdrag kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkt .

Vem är personuppgiftsansvarig? Advokat Louise Lilliebjelke.

Vilka personuppgifter kan komma att behandlas?
De personuppgifter vi kan komma att behandla utgörs av:

 • a. För klient som är fysisk person:
  Namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), kopia av pass eller annan identitetshandling, uppdragsbenämning, uppgift om vad uppdraget avser och syftar till, uppgift om varifrån de tillgångar som kommer att användas i uppdraget kommer, uppgift om klienten eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politisk utsatt ställning och namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person samt uppgift om vår fakturering, betalningshistorik och betalningspåminnelser till/med klienten.
 • b. För klient som är juridisk person:
  Namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) och kopia av pass eller annan identitetshandling för kontaktperson respektive verklig huvudman för klienten, uppgifter i registreringsbevis eller liknande för klienten samt uppgift om sådan verklig huvudman eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politisk utsatt ställning och namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person.
 • c. För motpart som är fysisk person:
  Namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) samt uppdragsbenämning.
 • d. För motpart som är juridisk person:
  Namn, titel, arbetsgivare och kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) för kontaktperson hos motparten.
 • e. För andra personer som förekommer i uppdraget (t.ex. motpartsombud, skiljemän, för uppdraget anlitade andra konsulter samt vittnen): Namn, titel, arbetsgivare och kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer).

Hur samlas personuppgifterna in?

Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig, klienten, motpart, motpartsombud eller annan person som förekommer i uppdraget eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller källor.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas?

• Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att möjliggöra och göra erforderliga jävskontroller, att utvärdera och besluta om vi kan åta oss eller behöver avträda uppdraget. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av en effektiv och korrekt sådan kontroll och utvärdering och ett effektivt och korrekt sådant beslutsunderlag respektive av att det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism, EU:s marknadsmissbruksförordning, andra tillämpliga lagar samt Advokatsamfundets regelverk.

• Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att möjliggöra och göra fakturering, redovisning av uppdraget och arvode och kundfordringsindrivning samt att i övrigt tillvarata våra rättigheter med anknytning till uppdraget. Behandlingen sker på basis av vårt (och klientens) berättigade intresse av en effektiv och korrekt fakturering, uppdrags- och arvodesredovisning och kundfordringsindrivning respektive av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.

• Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att utföra uppdraget och agera juridiskt ombud för klienten. Behandlingen sker på basis av vårt och klientens berättigade intresse av en effektiv och korrekt kommunikation och möten med i uppdraget förekommande personer, en effektiv och korrekt dokumentation, administration, handläggning i övrigt samt utvärdering av uppdraget respektive av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara klientens rättsliga anspråk.

• Med vem kan personuppgifterna komma att delas? Personuppgifterna kan omfattas av advokatsekretess och vår tystnadsplikt och delas, med de begränsningar som följer av Advokatsamfundets regelverk, men kommer inte att lämnas ut till utomstående annat än i följande fall (och då med iakttagande av Advokatsamfundets regelverk):

• Personuppgifter kan komma att lämnas ut till klientens försäkringsgivare (rättsskyddsförsäkring), motpart, motpartsombud, skiljenämnd, domstol, myndighet, bank, annan med anknytning till uppdraget engagerad konsult eller liknande person i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvarata klientens intressen och inte strider mot klientens instruktioner.

• Personuppgifter kan komma att lämnas ut till klientens revisor eller annan person i enlighet med klientens instruktioner.

• Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Finanspolisen när och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism.

• Personuppgifter kan, när vi har klientmedel för klienten hos banken, komma att lämnas ut till vår bank när banken begär upplysning om klienten och verklig huvudman och vår dokumentation kring detta enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism, förutsatt att klienten som ett villkor för användandet av vårt klientmedelskonto har samtyckt till att sådant utlämnande får ske.

• Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Advokatsamfundet när och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt Advokatsamfundets regelverk.

• Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndighet eller annan när och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag.

• Personuppgifter kan komma att lämnas ut till vår ansvarsförsäkringsgivare, vår mäklare av ansvarsförsäkring, ombud vi eller sådan ansvarsförsäkringsgivare anlitat, Kronofogdemyndigheten, inkassoföretag, domstol, skiljenämnd eller vår motpart eller dess ombud i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras under den tid vi enligt Advokatsamfundets regelverk är skyldiga att bevara akten för uppdraget, dvs. under tio år efter uppdragets avslutande (eller den längre tid som uppdragets natur påkallar), varefter uppgifterna raderas. Trots det sagda kan vi även därefter komma att lagra namn, personnummer (eller motsvarande uppgift) och uppdragsbenämning för fysisk person som är klient eller motpart för att möjliggöra erforderliga jävskontroller i enlighet med Advokatsamfundets regelverk.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att på din begäran kostnadsfritt få information från oss om användningen av personuppgifter som rör dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Du har rätt att kräva att vi i vissa fall begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta. Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter som rör dig som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter som rör dig i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen. Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om du har synpunkter på vår behandling av personuppgifter som rör dig är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se), som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Hur kan du kontakta byrån?

Kontakta via mail louise@lilliebjelke.se eller via post till Box 5216, 102 45 Stockholm om du har frågor rörande denna policy eller vår personuppgiftsbehandling eller annars vill utnyttja de rättigheter som tillkommer dig i anledning av vår personuppgiftsbehandling.