Arvskifte

Ett arvskifte är en skriftlig handling som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Handlingen är ett avtal som undertecknas och godkänns av samtliga dödsbodelägare.

Innehållet i en arvskifteshandling kan få betydelse inte bara för de aktuella delägarna utan även för kommande generationer och därför behöver värden, andelsberäkning och lottläggning framgå tydligt.

Arvskiftet föregås av en bouppteckning. När bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket och skulder i dödsboet är betalda och tillgångar som ingen önskar är sålda, så fördelas de kvarvarande tillgångarna mellan dödsbodelägarna i de andelar de har rätt till.

Om den avlidne var gift eller sambo föregås ett arvskifte normalt sett av en bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken och sambolagen.
Om delägarna inte kan enas om värden eller lotter, vad gör man då?

Varje delägare har rätt att ansöka om att tingsrätten förordnar om en boutredningsman eller skiftesman som ges mandat att besluta om fördelningen. Beslutet kan överklagas till tingsrätt.

Advokat Louise Lilliebjelke har erfarenhet av ett mycket stort antal ärenden som boutredningsman och väletablerade rutiner för hur ett dödsbo på bästa sätt kan avvecklas.