Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017.

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina
angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande.
Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett privat alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

Formella krav på en framtidsfullmakt

Det finns vissa formella krav på en framtidsfullmakt:

* Du måste vara 18 år när du skriver fullmakten

* Fullmakten ska vara skriftlig

* Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt

* Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare

* Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar

* Övriga villkor för fullmakten ska anges

* Fullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den

fullmakten gäller för (fullmaktshavaren)

* Fullmakten ska visas upp i original när den används, exempelvis på banken.

Innehåll i en framtidsfullmakt

Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska åtgärder, som att betala räkningar, förvalta banktillgångar och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Fullmaktshavare

Du kan utse en eller flera fullmaktshavare i din framtidsfullmakt.

Vittnen

Utöver de formella kraven för vittnena (två personer som inte får vara fullmaktshavare) finns en rekommendation om att man bör följa samma regler som gäller för testamentsvittnen. Det innebär att vittnena bör anteckna sina adressuppgifter, tidpunkten när de bevittnar och eventuella andra omständigheter.
Exempelvis kan vittnena vid behov anteckna iakttagelser om fullmaktsgivarens hälsotillstånd eller andra uppgifter som kan ha betydelse för att fullmakten blir giltig.
Syftet med rekommendationen är att vittnena ska vara observanta. Vittnena får rollen som kontrollanter av att fullmaktsgivaren är frisk, det vill säga förstår att han eller hon upprättar en framtidsfullmakt och förstår innebörden av sitt handlande.
Enligt samma principer som för testamenten bör ett vittne inte vara närmare släkt än svåger och svägerska.

När framtidsfullmakten börjar gälla

Framtidsfullmakten börjar gälla om och när du drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som ska bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt.
Om fullmaktshavaren är osäker kan han eller hon begära att en domstol prövar om fullmakten har trätt i kraft. Det är bara fullmaktshavaren som kan göra en sådan ansökan. Enda undantaget är om du själv har skrivit in i fullmakten att en domstol ska pröva om fullmakten har börjat gälla.
Fullmaktshavaren ska informera de närstående om att fullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller.

 

Fullmaktshavarens uppdrag

Fullmaktshavaren har rätt att utföra de uppgifter som du har beskrivit i framtidsfullmakten, men har en lojalitets- och samrådsplikt. Det innebär att fullmaktshavaren är skyldig att agera i enlighet med dina intressen.
Fullmaktshavaren ska bemöda sig om att så långt det är möjligt utföra uppdraget enligt din uttryckliga eller förmodade vilja. Om det går ska han eller hon samråda med dig i viktiga frågor. Vad som är viktiga frågor kan bero på omständigheterna, men det kan exempelvis vara frågor om ditt boende, köp eller försäljning av egendom eller förändringar av en aktieportfölj.

Ersättare

Det kan vara bra att skriva in i fullmakten vem som ska ersätta fullmaktshavaren om han eller hon tillfälligt får förhinder att utföra sitt uppdrag. Sådana tillfälliga förhinder kan uppstå till exempel vid resor.

Granskare

Det sker ingen kontroll från samhällets sida av att en fullmaktshavare sköter sitt uppdrag och agerar i enlighet med dina intressen. Men du kan själv utse en granskare i fullmakten. Då kan du också sätta upp ett villkor om att fullmaktshavaren ska redovisa sitt uppdrag till granskaren. Har du inte utsett någon granskare så kan din make, maka, sambo eller närmaste släktingar begära att fullmaktshavaren lämnar redovisningar, men högst en gång per år.

Jävssituationer

Om fullmaktshavaren har ett eget intresse i någon fråga kan inte fullmaktshavaren företräda dig. Typiska sådana jävssituationer är om fullmaktshavaren köper något av dig, eller säljer något till dig, eller om fullmaktshavaren använder din egendom för sin egen räkning. Fullmaktshavaren får inte heller företräda dig om fullmaktshavarens make, sambo, barn eller någon som fullmaktshavaren företräder är motpart till dig eller på något sätt har motstridiga intressen i förhållande till dig.
Om det uppstår en sådan situation ska en god man utses som i stället får företräda dig i det ärendet.

När upphör fullmakten?

Fullmakten upphör att gälla om fullmaktsgivaren får en god man eller en förvaltare inom samma område som framtidsfullmakten.
Fullmaktsgivaren kan även återkalla framtidsfullmakten. Om det finns en granskare som fullmaktsgivaren utsett kan även granskaren återkalla fullmakten.
Dessutom upphör den om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga.
Däremot fortsätter framtidsfullmakten som huvudregel att gälla även efter fullmaktsgivarens död. För att den ska förlora sin verkan vid dödsfall måste det särskilt framgå av fullmakten.

Om fullmaktshavaren missköter sig

En fullmaktshavare behöver inte lämna in några redovisningar till överförmyndaren i kommunen, vilket exempelvis en god man måste göra. Men om någon märker att fullmaktshavaren inte tar till vara dina behov eller utnyttjar fullmakten för sin egen vinnings skull, kan den personen påtala det för överförmyndaren. Blir överförmyndaren uppmärksammad på att det kan finnas brister kan de begära in redovisningar och upplysningar från fullmaktshavaren. Visar granskningen att fullmaktshavaren gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse kan överförmyndaren besluta att fullmaktshavaren inte längre får använda fullmakten. Den kan fortsätta att användas om det finns någon annan fullmaktshavare, men om det inte gör det förlorar fullmakten sin verkan.
Ett alternativ till att förbjuda en fullmaktshavare att använda sig av fullmakten är att i stället utse en god man eller förvaltare. Det leder automatiskt till att framtidsfullmakten inte längre har någon verkan.