Arvode och övriga villkor

Lilliebjelke Advokatbyrå tillämpar ett arvode som uppgår till rättshjälpstaxa i rättshjälpsärenden (för 2023 gäller 1845 kr inkl. moms/tim) och i övriga ärenden 2.400-3.200 kronor inklusive moms/tim (2023) beroende på vilken typ av ärende det gäller. Vi går genom villkoren för din betalning vid vår kontakt. Se även nedan om dina möjligheter att beviljas rättshjälp och rättsskydd. I vissa standardärenden såsom upprättande av testamente eller liknande familjerättsliga handlingar tillämpas ett enhetsarvode, förutsatt att ärendet kan hanteras med normal tidsåtgång.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.
Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (en-två timmar).
Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Vi går igenom de närmare förutsättningarna för rättshjälp tillsammans. Vi ansöker om rättshjälp för din räkning. Se även Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Om du inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft det, kan du som regel inte få rättshjälp.

Rättsskydd

Om du hamnar i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp, ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar. Rättsskyddsförsäkringen ska hjälpa till att täcka dina kostnader för juridiskt ombud i tvister som rör ditt privatliv. I praktiken täcker rättsskyddet 50-70 % av ombudskostnaderna eftersom självrisk och det faktum att bolagen enbart ersätter för rättshjälpstaxa och inte ett normalt advokatarvode innebär att klienten måste stå för en del själv.

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Hur rättsskyddet är utformat framgår av ditt försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du har frågor. Tänk på att du också kan vara försäkrad via ditt fackförbund.

Övriga villkor

Uppdragsavtal med klienten

I inledningen av varje nytt uppdrag tillställs klienten avtalsvillkoren där arvodesdebitering och ansvarsbegränsning beskrivs, samt hur GDPR fungerar på advokatbyråer.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd

Tvister med anledning av uppdragsavtalet kan i första hand avgöras av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Advokat är skyldig att medverka i nämndens prövning. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse. Den prövar tvister som gäller belopp från 1 000 kronor till 200 000 kronor. Konsumenttvistnämndens beslut är bindande för advokater, till skillnad från Allmänna reklamationsnämndens. Mer information om vilka regler som gäller för nämndens bedömning går att finna på advokatsamfundets hemsida.